De gestió

GIC de Nomber disposa d'un conjunt integrat per eines de gestió, el Programa Informàtic de Gestió de Cementiris, que permet dur a terme una gestió precisa, ràpida i eficient de totes les activitats:

1. Sistema únic integrat per a tots els processos corporatius: 100% en xarxa

 • Gestió de cementeris: permet gestionar l'inventari de sepultures, tramitar expedients de defunció, fer contractació i facturació de títols, ?renovacions i manteniments, planificar les tasques dels equips de serveis dels cementiris, fer liquidacions i suplerts i dur a terme periodificaciones.
 • Finances i administració: comptes a pagar o a cobrar, tresoreria, actius fixos i inversions, comptabilitat general i analítica.
 • Gestió logística i magatzems: comprèn el control de les compres, les subcontractacions i els magatzems.
 • Plataforma global de ERP: serveix per a l'aprovació electrònica de documents -signa digital-, els escriptoris, els canals d'informació i la gestió documental.
 • Portal d'atenció ciutadana: posa a l'abast del sol·licitant la informació demandada.

2. Módul de gestió de cementiris

Mitjançan aquest mòdul, GIC de Nomber pot gestionar els cementiris amb la màxima eficiència:

 • Módul de gestió de cementiris: permet dur a terme tramitacions i planificacions de serveis segons les dades del sol·licitant.
 • Tramitació: comprèn la creació de l'expedient de defunció. .
 • Planificació: consisteix a l'organització de l'enterrament, és a dir, si cal fer inhumació, exhumació, incineració o trasllats. Es contempla, a més, l'assignació de recursos i personal necessaris, així com els horaris dels serveis.
 • Obté i disposa de totes les dades de manera ràpida i ordenada

3. Módul de gestió i facturació: el sistema permet la gestió de títols de manera integrada.

 • Sepultures: es pot consultar la disponibilitat de sepultures al moment per gestionar la concessió d'un títol i assignar-ho al nou titular. Així mateix, permet gestionar venciments i expedients de renovació, entre unes altres.
 • Titulars: permet gestionar els manteniments, a través de l'emissió periòdica de rebuts.

4. Eines disponibles.

 • Plataforma de base Deister Axional: tot el sistema de gestió de cementiris i funeràries està desenvolupat sobre la plataforma estàndard Axional, desenvolupada per l'empresa Deister Programari (www.deister.es).
 • Sistema Opera: es tracta d'un sistema de gestió d'operacions que permet maximitzar la seva eficiència.

5. Avantatges del sistema de gestió

 • Sistema multisocietat i multicentro (cementiri/tanatori), que permet la gestió de les tramitacions de cementiris en temps real des de funeràries o altres cementiris del grup.
 • L'accés via Internet i la possibilitat de definir diferents nivells de seguretat permeten: - Connexió en temps real per a l'ajuntament o altres entitats. - Iniciar les tramitacions i seguiment online des d'agenciats de fora del grup. - Gestionar la tramitació en temps real en un únic punt fins i tot al domicili del client.
 • Estadístiques avançades d'activitats i compliment d'objectius.
 • Sistema integrat en totes les àrees/mòduls en una única base de dades. La informació està permanentment actualitzada des del moment en què es realitza una transacció (p.e. en facturar un servei s'actualitza en tots els ?mòduls: carteres a cobrar, comptabilitat o logística).
 • Càlcul i generació automàtica (comptabilitat de pagaments per suplerts ?facturats).
 • Càlcul automàtic i comptabilització de: - Periodificació d'ingressos i cànons - Fundis de reversió per a concessions. - Comissions comercials.
 • Generació automàtica de: - Certificats i documents. - Carteres de cobrament/pagament (p.e. rebuts, mantenimient), emissió de remeses, formats electrònics normes CSB.
 • Possibilitat d'integració amb eines gràfiques d'edició de plànols mitjançant d'interfaç XML.